การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Trello ให้แก่ข้าราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ.

รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Trello ให้แก่ข้าราชการรร.นอส.ยศ.ทอ. เพื่อใช้ในการบันทึก และเก็บรวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นอส.ยศ.ทอ. ในวันพุธที่ ๒๘ ก.พ.๖๗ ณ ห้องประชุมนภาภิวุฒิโดยมี น.อ.พิชิตพล  ถนอมงาม และ น.ท.หญิง จิรภัทร์  ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย

IMG 2913
IMG 2914
IMG 2915
IMG 2916
IMG 2917
IMG 2918