ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดผู้แทนเข้าเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาคลอดบุตร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ.๖๗, ๑๔๐๐ น.อ.หญิง แกมมณี พุทธนิยม หก.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นผู้แทน ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ.เข้าเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา จ.อ.หญิง ธัญญารัตน์ สุระธนากุล จนท.อุปกรณ์ กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ. ซึ่งคลอดบุตร พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ของใช้สำหรับทารกแรกเกิดเข้าเยี่ยม ณ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

11

12

13

14

15

16

17