นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ นำเสนอ บฝ.นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ก.พ.๖๗, ๐๙๐๐ – ๑๗๐๐ น.อ.จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นประธานเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานของ นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ จำนวน ๘ สัมมนา นำเสนอ บฝ.๔/๒-๓ นภาภิวุฒิ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ. และคณะอาจารย์ประจำสัมมนาเข้าร่วมประเมินการปฏิบัติ ซึ่งหัวข้อการนำเสนอเป็นการแปลงนโยบาย ผบ.ทอ.สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ๔ หัวข้อ ดังนี้
๑. เรื่อง สนับสนุนการฝึกอาชีพเสริมให้แก่กำลังพล และครอบครัว
๒. เรื่อง การลดจำนวนขยะ บริหารจัดการขยะ ลดมลพิษ และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม
๓. เรื่อง สร้างความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News) ให้แก่กำลังพล ทอ.และประชาชนทั่วไป
๔. เรื่อง ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ตลอดจนจัดหาพลังงานทดแทนที่เหมาะสม สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

01

02

03

04

05

06

07