การนำเสนอกิจกรรม Active Learning

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานเข้ารับฟัง นทน.หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๘๑ นำเสนอกิจกรรม Active Learning การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ระหว่าง ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยมีอาจารย์ประจำสัมมนาเข้าร่วมประเมิน

S 37224487   S 37224490

S 37224491   S 37224492

S 37224493   S 37224494

S 37224489