โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

หมายเลขติดต่อ : 02 534 2863

ที่ตั้ง : เลขที่ ​171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่โดยสังเขป :