นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๑ นำเสนอกิจกรรม ”วันลอยกระทง”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พ.ย.๖๖ เวลา ๐๗๔๕ รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร, ทักษะการนำเสนอ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้ โดย นทน.หลักสูตร นอส. รุ่นที่ ๘๑ สัมมนา ๒ นำเสนอ“ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทง” ณ ห้องบรรยาย รร.นอส.ยศ.ทอ.โดยมี ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นประธาน และคณะอาจารย์เข้าร่วมสังเกตการณ์ และประเมินการนำเสนอ

 
 
S 34627686 S 34627689 S 34627688 S 34627690
                       S 34627691S 34627692 S 34627693 S 34627694