นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๑ สัมภาษณ์ผู้บริหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๑ สัมมนาที่ ๑ - ๘ เข้าสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำ
การบังคับบัญชาและการบริหารหน่วย โดยมีอาจารย์ประจำสัมมนาเข้าร่วมสังเกตการณ์และประเมินผล

3   4

5   6

1   2

7   8

9   10

11   12

13   14