พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผู้อำนวยโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องโถงโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2023 11 07 1   2023 11 07 2

2023 11 07 3   2023 11 07 4

2023 11 07 5   2023 11 07 6

2023 11 07 7   2023 11 07 8