วิสัยทัศน์ (Vision)

          บริหารการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนากำลังพลของกองทัพอากาศให้มีขีดสมรรถนะสูงในด้านการบริหารจัดการและฝ่ายอำนวยการ

 

 

พันธกิจ (Mission)

          ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศในด้านการบริหารและฝ่ายอำนวยการพัฒนาระบบการศึกษาและฝึกอบรมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาบุคลากรของ รร.นอส.ฯ

ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติภารกิจพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการปฏิบัติงานและการศึกษาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารและฝ่ายอำนวยการของกองทัพอากาศ