ภารกิจ 

                           โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสฯ  มีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ด้านการอำนวยการ

และการบริหารจัดการสำหรับการปฏิบัติงาน  มีผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสฯเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ