การบรรยายสรุปของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

                    นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสฟังบรรยายสรุปของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ น.