การบรรยายสรุปของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

                    นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสฟังบรรยายสรุปของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ น.