การบรรยายสรุปของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

                    นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสฟังบรรยายสรุปของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐-๑๐๐๐ น.