การอบรมทบทวนความรู้เรื่อง การจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงของ ทอ.

                    การอบรมทบทวนความรู้เรื่อง การจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงของ ทอ. วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมนภาภวุฒิ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ/ผ่านแอปพลิเคชันซูม บรรยายโดย น.อ. เสฏฐกร  ชาตวัฒนานนท์  ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ. ร่วมกันฟันบรรยาย