ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ตามหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส เพื่อเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้นำ การบริหาร และการบังคับบัญชา

          นทน.หลักสูรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๙ ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ตามหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส เพื่อเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้นำ การบริหาร และการบังคับบัญชา จากผู้บังคับบัญชาผู้ทรงคุณวุฒิและมีผลงานโดดเด่นของ ทอ. เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๕