รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการทำประวัติผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๙

               รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการทำประวัติผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๙ เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๕ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.