นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

         นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และรวบรวมภาพการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุ่มสัมมนา นำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์