การบรรยายสรุปของสถานเอกอัครราชทูต ๔ ประเทศ

                รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการบรรยายสรุปของสถานเอกอัครราชทูต ๔ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๓, ๑๗ และ ๒๐ ธ.ค.๖๔ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และมีโอกาสซักถามข้อเท็จจริงจากผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง