การบรรยายสรุปผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

                                  รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการบรรยายสรุปผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา แก่นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗ ในวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๔ เพื่อให้ นทน.ได้รับความรู้และประสบการณ์ ทดแทนการดูงานและศึกษาภูมิประเทศในต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่​ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙