การบรรยายสรุปผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่น

              รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการบรรยายสรุปผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่น แก่นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗ ในวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๔ เพื่อให้ นทน.ได้รับความรู้และประสบการณ์ ทดแทนการดูงานและศึกษาภูมิประเทศในต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่​ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙