การบรรยายสรุปผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

                      รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการบรรยายสรุปผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี แก่นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗ ในวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ เพื่อให้ นทน.ได้รับความรู้และประสบการณ์ ทดแทนการดูงานและศึกษาภูมิประเทศในต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่​ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙