ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ตามหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส เพื่อเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้นำ การบริหาร และการบังคับบัญชา

         นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗ เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารในส่วนราชการของ ทอ.ตามที่หลักสูตรกำหนด เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ ในเรื่องหลักการ แนวคิดในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา ตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของ ทอ. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไป