one 64

 

บทความวิชาการของอาจารย์ รร.นอส.ฯ

๑. สรุปหลักนิยม ทอ.ปี ๖๒ โดย น.อ.พิชิตพล  ถนอมงาม

๒. ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ โดย น.ท.วิชิต วงศ์สายตา

๓. สุขแบบใหม่ ในยุค New Normalสุขแบบใหม่ ในยุค New Normal โดย น.ท.หญิง แกมมณี พุทธนิยม

๔. การพัฒนาผู้เรียนและครูในศตวรรษที่ ๒๑โดย น.ท.สุกฤษฏิ์ อัญบุตร

๕. นิรภัยภาคพื้น โดย น.ท.ดิเรก โสแสง

. ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก โดย น.ท.ไพชยนต์ กาวิละเวส

๗.การทำงานร่วมกับกลุ่มคน ๔ เจเนอเรชัน โดย น.ต.หญิง อรวีร์ ตระกูลฮุน

 

 

 

บทความวิชาการของ นทน.รุ่นที่ ๗๖

๑. ความสำคัญของกฎหมายต่อการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย โดย น.ท.หญิง สวรัตน์ พูนทวีธรรม

๒. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์(Cyber Security) โดย น.ท.มนตรี ชลอปัญจศิลป์

๓. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Noncommunicable Diseases : NCDs) ภัยร้ายที่ใกล้ตัว โดย น.ต.หญิง ศศินันท์ กรแก้ว

๔. วิธีการดูแลอนามัยช่องปากขั้นพื้นฐาน โดย น.ท.หญิง ภาณินี ดวงฉ่ำ

๕. ทำอย่างไร....ห่างไกลสมองเสื่อม โดย น.ต.หญิง พิมจันทร์ อินทารักษ์

๖. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดย น.ท.หญิง สายใจ เกตุกลัดอย

๗. การใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนในบริบทที่มีการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) โดย น.ท.หญิง วนิชา สิรรังหอม

๘. บทความวิชาการ เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดย น.ท.หญิง สิตานัน เขียวงาม

๙. ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ โดย นาวาอากาศโท อนันต์ ไกรบำรุง

๑๐.การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักของพระพุทธศาสนา โดย น.ต.สุทธิชัย เจนการ

 

 

บทความวิชาการของ นทน.รุ่นที่ ๗๗

๑.“อาชีพในฝันอาจต้องเปลี่ยนไป” โดย น.ท.หญิง เทวี พรหมมินต๊ะ

๒. สายตายาวผู้สูงอายุ โดย น.ท.หญิง บรภาค อิศราธรรม

๓.หลักจิตวิทยากับการ Move on เรียนรู้จากศัพท์ยอดฮิตที่พูดง่ายแต่ทำยาก โดย น.ท.หญิง อริญชย์รักย์ ฮวบเอี่ยม

๔.แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน โดย น.ท.หญิง บุญชู เหลิมทอง

๕.การเรียนดนตรีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการวัยเด็ก โดย น.ท.หญิง อรฉัตร ศรีเจริญ

๖.ข่าวปลอม (Fake News) และความร่วมมือในการต่อต้านข่าวปลอมบนอินเทอร์เน็ต โดย น.ท.หญิง จิรายุ ด้วงนุ้ย

๗.“ถอดรหัสโควิด จากชีวิตมด บทเรียนชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม” โดย น.ท.หญิง อุมา ไทยดำรงค์

๘.กักตัวอยู่บ้านอย่างไรไม่ให้เครียด โดย น.ท.หญิง วรารัตน์ อินทับทิม

๙.ผึ้ง แมลงตัวน้อยประโยชน์สารพัน โดย น.ต.หญิง วรรณวลัย รังสิยะวัฒน์

๑๐.การพัฒนาบุคลิกภาพของทหารหญิงนั้นสำคัญไฉน โดย น.ท.หญิง อรทัย สุขะปาน

๑๑.“ปะการัง” ทรัพยากรอันทรงคุณค่าแห่งท้องทะเล โดย น.ท.หญิง ชนกนันท์ วงศ์ลา

๑๒.พลัดตกหกล้ม...ภัยใกล้ตัวของผู้สูงอายุ โดย น.ท.หญิงจาฤชล พรมบำรุง

๑๓.ชีวิตจ่าหลังวัยเกษียณ โดย น.ท.ธีระ สายใหม่

๑๔.การปรับตั้งเครื่องช่วยหายใจในภาวะ Acute Respiratory Distress Syndrome โดย น.ท.นพ.จรัส ปิตวิวัฒนานนท์