รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดกิจกรรมทบทวนการใช้งานแอปพลิเคชันซูมที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์

                รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดกิจกรรมสันทนาการออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน และสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น และเป็นการทบทวนการใช้งานแอปพลิเคชันซูมที่ใช้

ในการเรียนการสอนออนไลน์ให้ นทน.ได้ใช้งานคล่องขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พ.ค.๖๔ โดยมี น.อ.พิชิตพล ถนอมงาม และคณะ เป็นวิทยากรควบคุมกิจกรรม