การอบรมทบทวนความรู้เรื่อง "การแก้ปัญหาตามหลักวิชา"

             รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการอบรมทบทวนความรู้แก่อาจารย์ประจำสัมมนาและอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติ หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส ในหัวข้อเรื่อง "การแก้ปัญหาตามหลักวิชา"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พ.ค.๖๔, ๑๓๐๐ - ๑๗๐๐ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดย น.อ.พิชิตพล ถนอมงาม ประจำ ยศ.ทอ.เป็นวิทยากรบรรยาย