63

 

                                     

บทความวิชาการของอาจารย์ รร. นอส.

  ๑. การจัดการศึกษาในสถานการณ์วิกฤต  โดย น.อ.หญิง ภาวนา  จงทักษิณาวัตร

  ๒. การศึกษาดูงานต่างประเทศ  โดย  น.อ.อุเกริก  กอวัฒนา

  ๓. The Quad โดย น.อ.พิชิตพล  ถนอมงาม

  ๔. การพัฒนาการสื่อสาร  โดย น.ท.หญิง แกมมณี  พุทธนิยม

  ๕. ศิลปและศาสตร์การเป็นผู้นำในมิติทางพุทธศาสตร์ โดย น.ท.วิชิต  วงศ์สายตา

  ๖. มิติอวกาศเพื่อความมั่นคงของชาติ  โดย  น.ท.ไพชยนต์  กาวิละเวส

  ๗. การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนร่วม โดย น.ต.หญิง อรวีร์  ตระกูลบฮุน

บทความวิชาการของ นทน.รุ่นที่ ๗๕

  ๑. อินโดแปซิฟิก กับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย โดย นทน.ฯ สัมมนาที่ ๑

  ๒. ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ กับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย โดย นทน.ฯ  สัมมนาที่ 2

  ๓. เทคโนโลยี 5G / Internet of Thing (IOT) กับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย โดย นทน.ฯ สัมมนาที่ ๓

  ๔. โครงการเส้นทางสายไหมกับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย โดย นทน.ฯ  สัมมนาที่ ๔

  ๕. ปัญหาเส้นเขตแดนและการอ้างสิทธิ์พื้นที่ทับซ้อนฯกับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย โดย นทน.ฯ  สัมมนาที่ ๕

  ๖. สงครามทางการค้าระหว่างอเมริกา – จีน กับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย โดย นทน.ฯ  สัมมนาที่ ๖

  ๗. ภัยพิบัติ สาธารณสุข กับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย โดย นทน.ฯ  สัมมนาที่ ๗

  ๘. โครงการ eec กับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย โดย นทน.ฯ สัมมนาที่ ๘