การนำเสนอผลการศึกษาตาม บฝ.๕/๔-๔ กำลังอำนาจแห่งชาติกับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย   

         นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ นำเสนอผลการศึกษาตาม บฝ.๕/๔-๔ กำลังอำนาจแห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น กับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย ในหมวดวิชาที่ ๕ กิจกรรมและวิชาเสริมหลักสูตร หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด