มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

         ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ.ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) อาคาร รร.นอส.ฯ ตามสั่งการ จก.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ม.ค.๖๓ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด