การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ฯ ประจำรอบเดือน ม.ค.๖๔ ระหว่าง ๔ - ๑๕ ม.ค.๖๔ ณ โถงหน้าอาคาร รร.นอส.ยศ.ทอ.โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด