การบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
         ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ฯ ตลอดจน นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ ห้องบรรยาย อาคารหอสมุด ทอ. เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๖๓ ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์