มาตรการการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

         ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ฯ ตลอดจน นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รร.นอส.ฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ตามมาตรการการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19