นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ นำเสนอผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
         นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ นำเสนอผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ตามหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส หมวดวิชาที่ ๑ การบังคับบัญชาและการบริหาร เมื่อ ๙ ธ.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.