กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคย และความสามัคคี แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖

         รร.นอส.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคย และความสามัคคี แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตรและประทวน ๒ ยศ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ต.ค.๖๓ โดยเชิญทีมนักจิตวิทยาคลินิก สวบ.ทอ.เป็นวิทยากรนำกิจกรรม