จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง แก่บุคลากร รร.นอส.ยศ.ทอ.

         รร.นอส.ยศ.ทอ. จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง แก่บุคลากร รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อ ๑๖ ก.ย.๖๓ ณ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดย น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เป็นวิทยากรบรรยาย