การพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สอนของ รร.นอส.ยศ.ทอ.ในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 4 (การฝึกสอนออนไลน์)

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สอนของ รร.นอส.ยศ.ทอ.ในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 4 (การฝึกสอนออนไลน์) ระหว่าง 10-11 ก.ย.63 ณ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยเชิญอาจารย์ ปภาอร เลาหภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทอ. เป็นวิทยากรควบคุมการฝึก