พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

         น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่ จ่าอากาศโทหญิง ธัญญารัตน์ สุระธนากุล จนท.อศ.กกศ.รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ค.๖๓ ณ รร.นอส.ยศ.ทอ.