การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยเชิญ น.อ.รศ.อนุรักษ์ โชติดิลก (อ.โบน) รอง ผอ.กวมส.กกศ.รร.นนก. เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ ๔ ส.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยมีผู้แทนจาก วทอ.ยศ.ทอ. รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และ กวพ.สบศ.บก.ยศ.ทอ.เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย