จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานให้แก่กำลังพล รร.นอส.ฯ

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานให้แก่กำลังพล รร.นอส.ฯ ในด้านการปฏิบัติงานที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO),การปฏิบัติงานร่วมในประชาคมอาเซียน และกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมของ ทอ.(AIR) ตลอดจนการให้ความรู้ด้านนิรภัยภาคพื้น โดยจัดให้มีการนำเสนอทุกวันศุกร์ หน้าแถวหลังเคารพธงชาติ ระหว่าง เม.ย.-ก.ย.๖๓