การพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สอนของ รร.นอส.ยศ.ทอ.ในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ ๓

        รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สอนของ รร.นอส.ยศ.ทอ.ในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ก.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยาย รร.นอส.ยศ.ทอ.