การอบรมการใช้งาน QR(Quick response)สำหรับข้าราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ. วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓

         รร.นอส.ยศ.ทอ. ร่วมกับ วทอ.ยศ.ทอ.จัดให้มีการอบรมการใช้งาน QR Program แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ก.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.โดยเชิญ น.อ.หญิง สุวิมล สมัตถะ หก.กปศ.บก.รร.นนก.

เป็นวิทยากรบรรยาย