บริการตัดผมฟรี ให้แก่ข้าราชการ รร.นอส.ยศ.ทอ.

         รร.นอส.ยศ.ทอ. ได้จัดให้มีกิจกรรมบริการตัดผมฟรี ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอส.ฯ โดยจัดให้มีบริการตัดผมฟรีทุกเดือน