การพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สอนด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ ๑ (การใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom)

         รร.นอส.ยศ.ทอ.จัดให้มีการอบรม เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สอนของ รร.นอส.ยศ.ทอ.ในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ ๑ (การใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ค.๖๓ โดยมี ร.ต.เอกพงษ์ อาจทอง นทสส.ยศ.ทอ.เป็นวิทยากรบรรยายและควบคุมการฝึกปฏิบัติ