มอบรางวัลบุคคลดีเด่นและรางวัล 5 ส ปี 2562

    น.อ.เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผอ.รร.นอส.ยศ.ทอ. มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นให้กับ น.ต.ไพชยนต์ กาวิละเวส, พ.อ.อ.วงศ์วิจิตร ธุรกิจโภคภัณฑ์, นางทัศนาลักษณ์ บุญจีน และ รางวัลกิจกรรม ๕ ส ดีเด่น ได้แก่ กวผ.รร.นอส.ฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ รร.นอส.ฯ