one_65.jpg

บทความวิชาการของอาจารย์ รร.นอส.ฯ

๑.ข้อแนะนำในการช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ โดย น.ต.หญิง อรวีร์ ตระกูลฮุน

๒.การสร้างทีมให้แข็งแรงสู่ยุค New Normal โดย น.ท.สุกฤษฏิ์ อัญบุตร

 

บทความวิชาการของ นทน.รุ่นที่ ๗๘

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดย น.ต.ธีรพัฒน์ คนไว

๒.การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคโควิด-๑๙ โดย น.ท.หญิง นภาพันธุ์ ฉิมพาลี

๓. การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ โดย น.ท.หญิง สาวิตรี เคลือบคดี

๔. ผึ้ง สิ่งมีชีวิตสำคัญที่โลกพึ่งพาอาศัยกับพยาบาลทหารอากาศอาชีพ โดย น.ต.หญิง ภูวรินทร์ พึ่งฉิ่ง

๕. วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวัยรุ่นไทย โดย น.ท.หญิง ศิริพร ผ่องจิตสิริ

๖. เทคนิคการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุคโควิด-๑๙ โดย น.ท.ตรัยรัตน์ ประเสริฐสม

๗. คุณธรรมในชีวิตยุคดิจิทัล โดย น.ต.หญิง เบญจมาส ศรีสุบรรณ์

๘. ผักอินทรีย์ โดย น.ต.หญิง ประทานพร แห่งสันเทียะ

๙. แนวทางปฏิบัติสำหรับรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนสำหรับสถานศึกษาในทอ.เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดย น.ท.หญิง วราลี อภินิเวศ

๑๐. การบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษาใน รร.ทหาร โดย น.ท.หญิง กิตติกร สุขทวี

๑๑. สมองสุขภาพดีตามวัย ห่างไกลสภาวะสมองเสื่อม โดย น.ต.หญิง ปวีญา รัตนได้เจริญสุข

๑๒. แนวทางการส่งข้าราชการ ทอ.เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาล ทอ. โดย น.ต.หญิง รัตติกาล ศรีงาม

๑๓.ใช้งานออนไลน์อย่างไร ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม โดย น.ต.หญิง สุจิตรา เจียมวิจิตรกุล

๑๔. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย น.ท.หญิง ชริญรัชต์ กิติสุขกุลสิทธิ์

๑๕. ฝุ่น PM 2.5 รู้เท่าทัน ป้องกันได้ โดย น.ต.รณรงค์ ขลิบศรี

๑๖. ปัญหาสุขภาพจากการนอนหลับไม่เพียงพอ โดย น.ท.หญิง อภิณห์พร อภิพิชัยพงศ์

๑๗. การลดน้ำหนักด้วยวิธี IF ช้่วยลดปัญหาโรคอ้วนได้จริงหรือ โดย น.ต.หญิง จุรีมาศ เสนวิรัช

๑๘. ไตและการชะลอความเสื่อมของไต โดย น.ต.หญิง ศิริรัตน์ ไทยภักดี