king phumiphol9
 

พระบรมราโชวาท

   "การศึกษาเป็นปัจจัย ในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด

ความประพฤติ และคุณธรรม ของบุคคล"

  
036306
วันนี้
เดือนนี้
63
1016