พระบรมราโชวาท

   "การศึกษาเป็นปัจจัย ในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด

ความประพฤติ และคุณธรรม ของบุคคล"

 
   shortcut rtaf strategy policy corevalue     Link RTAF     Link DET     RTAFeadmin1
               
               
203446
วันนี้
เดือนนี้
249
8525