Created: Tuesday, 20 February 2018 Last Updated: Tuesday, 20 February 2018
 

วิสัยทัศน์ “รร.นอส.ยศ.ทอ.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายในปี ๒๕๖๔”

setthakorn2
พันธกิจ
     ๑. ส่งเสริมการขับเคลื่อน รร.นอส.ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้กำลังพลเกิดความตระหนักรู้ และพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ ยศ.ทอ. และกองทัพอากาศกำหนด
     ๒. พัฒนาสงเสริมขีดความสามารถของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ให้มีความเข็มแข็งสามารถสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม ตามกระบวนการการจัดการความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
     ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถรองรับการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการฝึกศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงสู่หน่วยงานภายในและนอกกองทัพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
     ๔. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรของ รร.นอส.ยศ.ทอ.ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี คู่มือ แนวทาง เพื่อสร้างการทำงานที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล
 P 20171225 081102
Hits: 589
363801
วันนี้
เดือนนี้
215
13022