Created: Wednesday, 04 January 2017 Last Updated: Wednesday, 04 January 2017

homeEST 1404111034 2681

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนากำลังพลของกองทัพอากาศให้มีขีดสมรรถนะสูงในด้านการบริหารจัดการและฝ่ายอำนวยการ

Hits: 623
363779
วันนี้
เดือนนี้
193
13000