Created: Wednesday, 04 January 2017 Last Updated: Thursday, 09 March 2017

 

 

พันธกิจ (Mission)

ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศในด้านการบริหารและฝ่ายอำนวยการ

พัฒนาระบบการศึกษาและฝึกอบรมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาบุคลากรของ รร.นอส.ฯ ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมปฏิบัติภารกิจ

พัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการปฏิบัติงานและการศึกษาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารและฝ่ายอำนวยการของกองทัพอากาศ

Hits: 440
285735
วันนี้
เดือนนี้
500
14153