RSS

พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่บริหารและฝ่ายอำนวยการ" ให้นทน.ฯหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๑ ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ.

รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
รอง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษ
 
 
Powered by Phoca Gallery
268068
วันนี้
เดือนนี้
301
10626